Regulamin Konkursu „100 ambasadorów na 100-lecie Niepodległości” organizowanego w ramach projektu „Akcja Dyplomacja 2018”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu pt. „100 ambasadorów na 100-lecie Niepodległości” na najlepszy esej na temat: „Opisz osobę, która poprzez swoje działania w ramach dyplomacji publicznej przyczyniła się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W jaki sposób promowała naszą Ojczyznę na arenie międzynarodowej w sferze kultury, polityki, biznesu, sztuki, sportu lub nauki?”, zwanego dalej „Konkursem”.

2) Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 05-554 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.

3) Do głównych celów Konkursu należy:

  1. a) popularyzacja wśród studentów polskich szkół wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy związanej z dyplomacją publiczną i prowadzeniem polityki zagranicznej przez Polskę,
  2. b) kształtowanie świadomości na temat polskiej kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. c) zaktywizowanie uczestników konkursu do samodzielnego stworzenia spójnej koncepcji części polityki zewnętrznej, z uwzględnieniem warunków jej prowadzenia.
  4. d) uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

4) Konkurs jest częścią projektu pn. „Akcja Dyplomacja 2018” organizowanego w dniach 5.04-22.05.2018 roku przez Organizatora.

5) Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1) W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w dniu, o którym mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu, będzie studentem szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2) W Konkursie oceniane będą eseje, o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „pracami konkursowymi”.

3) Prace konkursowe są tworzone i zgłaszane indywidualnie.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1) Praca konkursowa powinna liczyć między 7000 a 9000 znaków (bez spacji). Dopuszcza się tolerancję +15% wskazanej liczby znaków (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5cm każdy). W przypadku niespełnienia tego wymagania praca konkursowa zostanie wykluczona z Konkursu.

2) Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko chronologicznie ostatnią złożoną pracę konkursową.

3) Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w nieedytowalnym formacie pdf.

4) Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu przesyłanie prac konkursowych naruszających prawa autorskie osób trzecich.

5) Organizator wykluczy z udziału w konkursie Uczestników, którzy złożą prace konkursowe zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, szkodliwe lub propagujące nienawiść, prace naruszające prawa osób trzecich, a także prace, które nie będą spełniać innych wymagań określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.akcjadyplomacja.pl/konkurs oraz przesłanie pracy konkursowej na e-mail Organizatora konkurs@akcjadyplomacja.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2018 roku do 23:59.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.akcjadyplomacja.pl/konkurs.

3) Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

4) Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1tvH3M6Z-UDssdCFyTnsnWPs_udPE-CZ5PoC1ervcw7g/viewform?edit_requested=true

V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

1) Prace konkursowe będą oceniane dwustopniowo

a) w pierwszym etapie prace konkursowe, które nie zostaną wykluczone, będzie oceniać, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. V ust. 4, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez Organizatora spośród członków SKN Spraw Zagranicznych SGH oraz profesorowie, działacze kultury związani bezpośrednio z dyplomacją publiczną.

b) w drugim etapie trzy prace konkursowe, uznane za najlepsze podczas pierwszego etapu oceny, zostaną ocenione przez Komitet Przewodniczący Komisji Konkursowej, który zdecyduje o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

2) Ocena Komisji Konkursowej oraz Komitetu Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.

3) Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

4) W ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę:

  1. a) spójna i jasna argumentacja wyboru opisywanej postaci,
  2. b) umiejętność opisu w jaki sposób dana postać przyczyniła się do tworzenia pozytywnego wizerunku Polski po 1918 roku,
  3. c) znajomość niuansów z zakresu dyplomacji,
  4. d) poprawność językowa i stylistyczna,
  5. e) forma tekstu.

5) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.akcjadyplomacja.pl/konkurs do dnia 7 maja 2018 roku.

VI. NAGRODY

1) Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną zaproszeni na Galę Finałową „Akcji Dyplomacji 2018” w dniu 22 maja 2018 roku odbywającą się na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci otrzymają nagrody materialne.

2) Najlepsze prace konkursowe będą opublikowane w ramach m.in. publikacji wydanej przez Organizatora podsumowującej obchody 100-lecia niepodległości.

3) Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i upublicznienia jego wyników, w szczególności na publiczne podanie imienia i nazwiska Uczestnika lub Laureata, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.).

2) Organizator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych, oraz ich poprawiania lub uzupełniania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany terminu zgłaszania prac konkursowych oraz pozostałych terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3) Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na nieodpłatne opublikowanie prac konkursowych w całości lub we fragmentach w prasie, w Internecie, publikacji podsumowującej konkurs lub w inny sposób, bez żadnych ograniczeń czasowych.

4) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych.

5) Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych z tytułu opublikowania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku kontaktu z Uczestnikami Konkursu.