[English below]

I tak właśnie zakończyliśmy! 16. kwietnia dobiegła końca 8. edycja Akcji Dyplomacji i, jak od kilku edycji, zrobiliśmy to w najlepszy sposób: Galą Finałową w Zamku Królewskim w Warszawie.
Intensywny miesiąc właśnie za nami. Miesiąc, w którym ponad 300 studentów z całej Polski wzięło udział w spotkaniach w blisko 70 ambasadach w Warszawie. Tegoroczna edycja była jednak czymś więcej niż tylko ten miesiąc spotkań. W przeciągu zeszłego roku Akcja Dyplomacja stanowiła całoroczną pracę nad promocją różnych inicjatyw i wydarzeń.

Przede wszystkim, z dumą wspominamy pierwszy w swoim rodzaju “Program Ambasadorski”. Inicjatywa była niesamowitą okazją do nawiązania silnych kontaktów z innymi uczelniami w całym kraju dzięki naszym „Ambasadorom”, którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do wypromowania naszego projektu.

Tegoroczna edycja to również świąteczny film, w którym dziesiątki ambasadorów złączyło się, aby przekazać życzenia całej społeczności Akcji Dyplomacji.
Cieszymy się, że taka inicjatywa mogła mieć miejsce w Polsce pod nazwą Akcji Dyplomacji.

Jesteśmy również niezwykle zaszczyceni możliwością organizowania spotkań z byłym szefempolskiego MSZ Radkiem Sikorskim na temat polskiej polityki zagranicznej czy z obecnie urzędującym Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim, którego gościliśmy na inauguracji.

Dodatkowo, wyjątkowy charakter tej edycji podkreślony został przez fakt, iż po raz pierwszy organizowaliśmy Akcję Dyplomację przy wsparciu dwóch uczelni – SGH Warsaw School of Economics oraz Uniwersytet Warszawski. Taki rozwój umożliwiło nam rozpoczęcie działalności SKN Spraw Zagranicznych na UW.
Jesteśmy również wdzięczni patronom naszego projektu: Parlament Europejski JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Wsparcie tak ważnych instytucji, po raz kolejny, podkreśla znaczenie oraz uznanie dla naszego, wciąż rozwijającgo się, projektu.

Ostatnim etapem tegorocznej edycji była Gala Finałowa w Zamku Królewskim w Warszawie. Obecnością zaszczycili nas liczni Ambasadorowie i przedstawiciele ambasad, władze uczelni organizujących projekt. Gościem honorowym naszego wydarzenia był były Premier RP – Włodzimierz Cimoszewicz, który wygłosił wykład z okazji 15-lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ponownie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację projektu. Do zobaczenia w kolejnej, 9. już edycji Akcji Dyplomacji!

—————————————————————————————————————

And that’s how we ended! The 8 th edition of Action Diplomacy came to an end on April 16, and, as for several editions, we did it in the best way: with a Final Gala at the Royal Castle in Warsaw.
A month of intense work Is already behind, a month in which over 300 students from all over Poland took part in meetings in nearly 70 embassies in Warsaw. But this year’s edition was much more than that month of meetings. This edition of Action Diplomacy was an all-year work that included and promoted various initiatives and events.

Above all, we proudly recall the first ‘Ambassador Program’ which proved to be an amazing opportunity to establish strong contacts with other universities across the country thanks to our ‘Ambassadors’, whose work on promoting our project was truly remarkable.

This year’s edition included also a Christmas video in which numerous Ambassadors of various diplomatic representations in Warsaw joined to convey the wishes to the entire Action Diplomacy community. We are glad that such an initiative could take place in Poland under the name of the Action Diplomacy.

We were also honoured to organize meetings with former Polish Foreign Affairs
Minister Radek Sikorski on Polish foreign policy and President of Warsaw Rafał Trzaskowski during the Inauguration ceremony.

Moreover, the exceptional character of this year’s edition was marked by the outstanding support of two Universities – SGH Warsaw School of Economics and the University of Warsaw. Thanks to our organization – Foreign Affairs Society launching its activity in the University of Warsaw, we could finally formally partner with UoW.

We are also proud to mention all patrons of project: European Parliament, Rector of the Warsaw School of Economics, Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Foreign Affairs, Mayor of Warsaw Rafał Trzaskowski and Leslaw A. Paga Foundation. The support of these vital institutions one again emphasizes the importance and recognition of our still growing project.

The 8 th edition of Action Diplomacy was concluded with the Final Gala held at the Royal Castle in Warsaw. The ceremony was enriched by the presence of Ambassadors and representatives of numerous embassies and the authorities of universities organizing the project. The honourable guest of our event was the former PM of Poland – Włodzimierz Cimoszewicz who held a speech on the 15 th anniversary of Poland’s membership in the EU.

Once again, we would love to warmly thank all engaged in our project. See you in the next, alreadythe 9 th edition of Action Diplomacy!