Regulamin Konkursu na Najlepszy Esej

organizowanego w ramach projektu pn. „Akcja Dyplomacja 2016”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepszy esej na temat: „Zostań twórcą dyplomacji publicznej Polski. Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem Instytutu Polskiego lub attaché ds. kulturalnych w Ambasadzie RP za granicą. Co zrobiłbyś, aby wypromować Polskę jako geograficzne centrum Europy z dobrym połączeniem z Zachodem i Wschodem? Jak podkreśliłbyś walory życia w Polsce i zachęciłbyś obcokrajowców z różnych sfer zawodowych, takich jak biznes, polityka, sztuka, nauka do odwiedzenia naszego kraju i podziwiania dziedzictwa naturalnego i kulturowego?”.

2) Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 05-554 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.

3) Do głównych celów Konkursu należy:

a) popularyzacja wśród studentów polskich szkół wyższych wiedzy związanej z dyplomacją i prowadzeniem polityki zagranicznej przez Polskę,

b) kształtowanie świadomości na temat polskiej kultury i dziedzictwa narodowego,

c) zaktywizowanie studentów do samodzielnego stworzenia spójnej koncepcji części polityki zewnętrznej, z uwzględnieniem warunków, w jej prowadzenia.

4) Konkurs jest częścią projektu pn. „Akcja Dyplomacja 2016” organizowanego w dniach 18.04-18.05.2016 r. przez Organizatora.

5) Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1) W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w dniu, o którym mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu, będzie studentem szkoły wyższej, mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2) W Konkursie oceniane będą eseje o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „pracami konkursowymi”.

3) Prace konkursowe są tworzone i zgłaszane indywidualnie.

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1) Praca konkursowa powinna liczyć nie więcej niż 5000 znaków. Dopuszcza się tolerancję +15% wskazanej liczby znaków. W przypadku niespełnienia tego wymagania praca konkursowa zostanie wykluczona z Konkursu.

2) Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko chronologicznie ostatnią złożoną pracę konkursową.

3) Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w nieedytowalnym formacie pdf.

4) Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs prac konkursowych naruszających prawa autorskie osób trzecich.

5) Organizator wykluczy z udziału w konkursie Uczestników, którzy złożą prace konkursowe zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności, prace naruszające prawa osób trzecich, a także prace, które nie będą spełniać innych wymagań określonych w Regulaminie.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.akcjadyplomacja.pl/konkurs oraz przesłanie pracy konkursowej na e-mail Organizatora konkurs@akcjadyplomacja.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.akcjadyplomacja.pl/konkurs.

3) Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

 

V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

1) Prace konkursowe będą oceniane dwustopniowo

a) w pierwszym etapie prace konkursowe, które nie zostaną wykluczone, będzie oceniać, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. V ust. 4, czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora spośród członków SKN Spraw Zagranicznych SGH oraz jako Przewodniczący Komisji Konkursowej, członek Komitetu Honorowego „Akcji Dyplomacji 2016” Pan Marek Krawczyński.

b) w drugim etapie trzy prace konkursowe, uznane za najlepsze podczas pierwszego etapu oceny, zostaną ocenione przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, który zdecyduje o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

2) Ocena Komisji Konkursowej oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie podlegają odwołaniu.

3) Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

4) W ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę:

a) spójna i jasna koncepcja promocji Polski,

b) uwarunkowania kulturowe kraju, w którym działa wybrana przez Uczestnika placówka,

c) dopasowanie projektu promocji do wielkości i środków finansowych konkretnej ambasady,

d) różnorodność i innowacyjność proponowanych działań,

e) poprawność językowa i stylistyczna,

f) użycie słownictwa używanego w oficjalnych dokumentach dyplomatycznych,

g) forma tekstu.

5) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.akcjadyplomacja.pl/konkurs do dnia 9 maja 2016 roku.

 

VI. NAGRODY

1) Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną zaproszeni na Galę Finałową „Akcji Dyplomacji 2016” w dniu 18 maja 2016r. odbywającą się na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, a Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

2) Ponadto najlepsza praca konkursowa zostanie opublikowana w czasopiśmie ”Rotarianin”.

3)Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i upublicznienia jego wyników, w szczególności na publiczne podanie imienia i nazwiska Uczestnika lub Laureata, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.).

2) Organizator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych, oraz ich poprawienia lub uzupełniania.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany terminu zgłaszania prac konkursowych oraz pozostałych terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3) Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na nieodpłatne opublikowanie prac konkursowych w całości lub we fragmentach w czasopiśmie „Rotarianin”, w Internecie lub w inny sposób, bez żadnych ograniczeń czasowych.

4) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych.

5) Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych z tytułu opublikowania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku kontaktu z Uczestnikami Konkursu.